Gebruiksvoorwaarden van de Website

Versie 1.0

De website van AKA SAVRAN op https://akasavran.com/ is een auteursrechtelijk beschermd werk van AKA SAVRAN. Bepaalde onderdelen van de website kunnen onderhevig zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met deze onderdelen op de website worden geplaatst.

Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de juridisch bindende voorwaarden die toezicht houden op uw gebruik van de Site. Door in te loggen op de site voldoet u aan deze voorwaarden en verklaart u dat u bevoegd en bekwaam bent om deze voorwaarden aan te gaan. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. ALS U HET NIET EENS BENT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, MELDT U ZICH DAN NIET AAN BIJ DE SITE EN/OF MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE SITE.

 

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Paragraaf 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en beperken ook de rechtsmiddelen die voor u beschikbaar zijn in het geval van een geschil. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld met behulp van de Terms Of Use Generator.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze Voorwaarden. Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de Site uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die u in deze Voorwaarden worden verleend, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u mag geen enkel deel van de Site wijzigen, daarvan afgeleide werken maken, demonteren, reverse compileren of onderwerpen aan reverse engineering; (c) u mag de Site niet gebruiken om een soortgelijke of concurrerende website te bouwen; (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, is elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit van de Site onderworpen aan deze Voorwaarden. Alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen op de Site moeten behouden blijven op alle kopieën ervan.

Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met of zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de Site of een deel daarvan.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat Bedrijf niet verplicht is om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van de Gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen, in de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van Bedrijf of de leveranciers van Bedrijf. Merk op dat deze Voorwaarden en toegang tot de Site u geen rechten, aanspraken of belangen geven in of op intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die worden vermeld in artikel 2.1. Bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden worden verleend.

Links en advertenties van derden; andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De Site kan links bevatten naar websites en diensten van derden, en/of advertenties weergeven voor derden. Dergelijke Links & Advertenties van derden worden niet beheerd door het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor Links & Advertenties van derden. Bedrijf biedt alleen toegang tot deze Links & Advertenties van derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt deze goed, bewaakt deze, onderschrijft deze, garandeert deze niet en doet geen uitspraken over Links & Advertenties van derden. U gebruikt alle Links & Advertenties van Derden op eigen risico en dient hierbij de nodige voorzichtigheid en discretie in acht te nemen. Wanneer u klikt op een van de koppelingen en advertenties van derden, zijn de voorwaarden en het beleid van de desbetreffende derde partij van toepassing, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke gebruiker van de Site is als enige verantwoordelijk voor zijn eigen Gebruikersinhoud. Omdat wij geen controle hebben over Gebruikersinhoud, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor Gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen is verstrekt. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van de Site, zijn wij niet verplicht om hierbij betrokken te raken.

U ontslaat hierbij het Bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van, en doet hierbij afstand van, en doet voor altijd afstand van, elk geschil in het verleden, heden en toekomst, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die is ontstaan of direct of indirect voortvloeit uit, of die direct of indirect betrekking heeft op de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van artikel 1542 van de California Civil Code in verband met het voorgaande, waarin staat: "een algemene kwijtschelding strekt zich niet uit tot claims waarvan de crediteur niet weet of vermoedt dat deze in zijn of haar voordeel bestaan op het moment van het uitvoeren van de kwijtschelding, die, indien bekend bij hem of haar, zijn of haar schikking met de debiteur wezenlijk zou hebben beïnvloed."

Cookies en webbakens Net als elke andere website maakt AKA SAVRAN gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder bezoekersvoorkeuren en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype en/of andere informatie van de bezoeker.

Disclaimers

De site wordt geleverd op een "as-is" en "as available" basis, en bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van de hand, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw eisen zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten beschikbaar zal zijn, of nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, wettelijk of veilig zal zijn. Als de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al deze garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van het eerste gebruik.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, waardoor de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, waardoor de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, zullen bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor winstderving, gegevensverlies, kosten voor de aanschaf van vervangende producten, of enige indirecte, gevolg-, exemplarische, incidentele, speciale of bestraffende schade voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden of uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van de site, zelfs als bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De toegang tot en het gebruik van de site is naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze overeenkomst, is onze aansprakelijkheid jegens u voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst te allen tijde beperkt tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollar (u.s. $50). Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. U stemt ermee in dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Duur en beëindiging. Onder voorbehoud van dit artikel blijven deze Voorwaarden volledig van kracht zolang je de Site gebruikt. Wij kunnen uw rechten om de Site te gebruiken te allen tijde naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen om welke reden dan ook, met inbegrip van gebruik van de Site in strijd met deze Voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden, worden uw Account en het recht op toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan inhouden dat uw Gebruikerscontent die is gekoppeld aan uw account wordt verwijderd uit onze live databases. Bedrijf zal geen enkele aansprakelijkheid jegens u hebben voor de beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze Voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Artikel 2 tot en met 2.5, Artikel 3 en Artikel 4 tot en met 10.

Auteursrechtbeleid.

Bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt dat gebruikers van onze Site hetzelfde doen. In verband met onze Site hebben we een beleid met betrekking tot auteursrecht aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in de verwijdering van alle inbreukmakende materialen en in de beëindiging van gebruikers van onze online Site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze Site op onwettige wijze inbreuk maakt op de auteursrechten op een werk en u wilt dat het vermeende inbreukmakende materiaal wordt verwijderd, moet de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (conform 17 U.S.C. § 512(c)) worden verstrekt aan onze aangewezen Copyright Agent:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt;
  • identificatie van het materiaal op onze services waarvan u beweert dat het inbreukmakend is en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te vinden;
  • je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het verwerpelijke materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of volgens de wet; en
  • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gepleegd of dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Houd er rekening mee dat, volgens 17 U.S.C. § 512(f), elke onjuiste weergave van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch aansprakelijk stelt voor alle schade, kosten en advocaatkosten die door ons zijn gemaakt in verband met de schriftelijke kennisgeving en de beschuldiging van schending van het auteursrecht.

Algemeen

Deze Voorwaarden kunnen af en toe worden herzien en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt en/of door de wijzigingen duidelijk zichtbaar op onze Site te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest actuele e-mailadres aan ons. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Wijzigingen aan deze Voorwaarden worden van kracht op zijn vroegst dertig (30) kalenderdagen na verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na het plaatsen van een bericht over de wijzigingen op onze Site. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze Site. Door gebruik te blijven maken van onze Site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, geeft u aan in te stemmen met dergelijke wijzigingen en gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.
Geschillenbeslechting. Lees deze arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Deze maakt deel uit van uw contract met het Bedrijf en beïnvloedt uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDING ARBITRAGE EN een CLASS ACTION WAIVER.

Toepasselijkheid van de arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of service die door het Bedrijf wordt geleverd en die niet informeel of via een kleine rechtbank kunnen worden opgelost, worden opgelost door bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures gehouden in het Engels. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het Bedrijf, en op alle dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals op alle bevoegde of onbevoegde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de Voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsplicht en informele geschillenbeslechting. Voordat een partij een beroep kan doen op arbitrage, moet de partij eerst een schriftelijke Kennisgeving van Geschil aan de andere partij sturen, waarin de aard en de grondslag van de claim of het geschil en de gevraagde opluchting worden beschreven. Een kennisgeving aan het Bedrijf moet worden gestuurd naar: Liendertseweg 62b, Amersfoort, Nederland. Nadat de kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het Bedrijf proberen de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kan een van beide partijen een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een aanbod tot schikking dat door een partij is gedaan, mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag van de prijs heeft vastgesteld waarop een van beide partijen recht heeft.

Arbitrageregels. De arbitrage wordt ingeleid door de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals beschreven in deze sectie. Indien de AAA niet beschikbaar is om te arbitreren, zullen de partijen overeenkomen om een alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover deze regels in strijd zijn met de Voorwaarden. De AAA-regels voor consumentenarbitrage met betrekking tot de arbitrage zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Alle claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde schadevergoeding minder is dan tienduizend Amerikaanse dollar (US $10.000,00) kunnen worden opgelost door middel van bindende arbitrage zonder verschijning, naar keuze van de partij die genoegdoening zoekt. Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde prijs tienduizend dollar (US $10.000,00) of meer is, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de arbitrageregels. Elke hoorzitting wordt gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de Verenigde Staten woont, zal de arbiter de partijen binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van de datum, tijd en plaats van mondelinge hoorzittingen. Een uitspraak over de uitspraak van de bemiddelaar kan worden gedaan in een bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een prijs toekent die hoger is dan het laatste aanbod tot schikking dat het Bedrijf u deed voorafgaand aan het begin van de arbitrage, zal het Bedrijf u het hoogste van de prijs of $2.500,00 betalen. Elke partij draagt zijn eigen kosten en uitgaven die uit de arbitrage voortvloeien en betaalt een gelijk deel van de honoraria en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor arbitrage zonder verschijning. Als gekozen wordt voor arbitrage zonder verschijning, wordt de arbitrage telefonisch, online en/of uitsluitend schriftelijk uitgevoerd; de specifieke manier wordt gekozen door de partij die de arbitrage start. De arbitrage zal geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen met zich meebrengen, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Tijdslimieten. Als u of het Bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageactie worden gestart en/of geëist binnen de verjaringstermijn en binnen elke termijn die wordt opgelegd door de AAA-regels voor de betreffende claim.

Bevoegdheid van arbiter. Als een arbitrageprocedure wordt gestart, zal de arbiter beslissen over de rechten en aansprakelijkheden van u en het Bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of worden samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties toe te staan die de gehele of een deel van een claim afwijzen. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoedingen toe te kennen en om alle niet-monetaire genoegdoening of opluchting toe te kennen die beschikbaar is voor een individu onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels en de Voorwaarden. De arbiter vaardigt een schriftelijke uitspraak en een verklaring van beslissing uit waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd worden beschreven. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis genoegdoening te geven als een rechter in een rechtbank zou hebben. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en het Bedrijf.

Afstand van juryrechtspraak. DE PARTIJEN VERWIJDEREN HIERBIJ HUN CONSTITUTIONELE EN STATUTORIEKE RECHTEN om naar de rechtbank te gaan en een proces te voeren voor een rechter of een jury, en kiezen er in plaats daarvan voor dat alle claims en geschillen worden opgelost door arbitrage onder deze arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en goedkoper dan de regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door een rechtbank. In het geval dat er een geschil ontstaat tussen u en het Bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een proces om een arbitraal vonnis nietig te verklaren of af te dwingen of anderszins, doen U en HET BEDRIJF afstand van ALLE RECHTEN op een juryrechtspraak en kiezen er in plaats daarvan voor dat het geschil door een rechter wordt beslecht.

Afstand van groepsacties of geconsolideerde acties. Alle claims en geschillen binnen het toepassingsgebied van deze arbitrageovereenkomst moeten op individuele basis en niet op groepsbasis worden gearbitreerd of geprocedeerd, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk of geconsolideerd met die van een andere klant of gebruiker worden gearbitreerd of geprocedeerd.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen de vertrouwelijkheid te bewaren, tenzij anders vereist door de wet. Deze paragraaf weerhoudt een partij er niet van om informatie die nodig is om deze Overeenkomst af te dwingen, om een arbitraal vonnis af te dwingen of om een voorlopige of billijke voorziening te vragen, aan een rechtbank over te leggen.

Scheidbaarheid. Als een deel of delen van deze Arbitrageovereenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/worden bevonden, dan is/zijn dat/die specifieke deel/delen niet van kracht en wordt/worden dat/worden die deel/worden gescheiden en blijft/blijven de rest van de Overeenkomst volledig van kracht.

Recht om afstand te doen. De partij tegen wie de vordering is gericht, kan afstand doen van alle of van een deel van de rechten en beperkingen die in deze arbitrageovereenkomst zijn opgenomen. Een dergelijke afstandsverklaring zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander deel van deze arbitrageovereenkomst.

Voortbestaan van de Overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na beëindiging van uw relatie met het Bedrijf.

Rechtbank voor geringe vorderingen. Desalniettemin kunt u of het Bedrijf een individuele rechtszaak aanspannen bij de rechtbank voor geringe vorderingen.

Eerlijke noodhulp. Hoe dan ook kan elke partij dringende billijke maatregelen vragen bij een staatsrechtbank of federale rechtbank om de status quo te handhaven in afwachting van de arbitrage. Een verzoek om voorlopige maatregelen mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van andere rechten of verplichtingen onder deze arbitrageovereenkomst.

Vorderingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage. Niettegenstaande het voorgaande zijn vorderingen wegens laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act en inbreuk op of verduistering van octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van de andere partij niet onderworpen aan deze arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om in de rechtbank te procederen, stemmen de partijen er hierbij mee in om zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Netherlands County, Californië.

De Site kan onderworpen zijn aan Amerikaanse exportwetten en kan onderworpen zijn aan export- of importvoorschriften in andere landen. U stemt ermee in om geen technische gegevens uit de Verenigde Staten die zijn verkregen van het Bedrijf, of producten die gebruikmaken van dergelijke gegevens, direct of indirect te exporteren, herexporteren of over te dragen in strijd met de exportwetten of -voorschriften van de Verenigde Staten.

Het Bedrijf is gevestigd op het adres in Sectie 10.8. Als u in Californië woont, kunt u klachten melden bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonisch op (800) 952-5210.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en Bedrijf maakt gebruik van elektronische middelen, of u nu de Site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat Bedrijf kennisgevingen op de Site plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden, (a) geeft u toestemming voor het ontvangen van communicatie van Bedrijf in een elektronische vorm, en (b) gaat u ermee akkoord dat alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die Bedrijf elektronisch aan u verstrekt voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan dergelijke mededelingen zouden voldoen als ze op papier zouden staan.

Volledige voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site. Als wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling. De paragraaftitels in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn gewijzigd, zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover de wet dit toestaat. Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander. Deze Voorwaarden en uw rechten en verplichtingen hierin mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn. Bedrijf mag deze Voorwaarden vrijelijk overdragen. De voorwaarden en bepalingen in deze Voorwaarden zijn bindend voor cessionarissen.

Uw privacy. Lees onze Privacybeleid.

Informatie over auteursrecht/handelsmerk. Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op de Site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken.

Contactgegevens

E-mail: info@akasavran.com

Winkelwagen